Nota informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie e-service Sp. z o.o.

Co to jest rodo

RODO to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/

Kto jest administratorem państwa danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach  przetwarzania danych osobowych jest firma e-service Sp. z o .o; ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer: + 48 17 747 11 76

Podstawa i cel przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej miedzy Państwem a Administratorem dla której wykonania przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

Państwa dane są nam potrzebne miedzy innymi do:

 1. Zawarcia umowy i jej wykonanie, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Dokonania rozliczeń finansowych (wystawienie faktury VAT, itp.)
 3. Rozpatrywania reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 4. Dochodzenia roszczeń związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. Rozwijania i monitorowania działalności biznesowej miedzy innymi poprzez analizy i statystyki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. Prowadzenia działań marketingowych polegających miedzy innymi na wysyłaniu Państwu ofert naszych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oczywiście pod warunkiem, że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę)
 7. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Czy trzeba podać dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

Kategorie danych osobowych

W celu wykonania umowy Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę
 2. Adres miejsca zamieszkania lub siedziby
 3. Adres dostawy jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby
 4. Numer PESEL lub numer NIP
 5. Numer telefonu
 6. Adres e-mail

Źródło danych

Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy.

Możemy jednak pozyskać Państwa dane ze źródeł ogólnodostępnych takich jak Krajowy Rejestr Sądowym Ewidencja Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny. W przypadku pozyskania danych z innego źródła niż od Państwa poinformujemy Państwa o tym fakcie w ciągu 30 dni od daty pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie jeśli nastąpi wcześniej niż przed okresem 30 dni.

Przekazywanie państwa danych osobowych

W niektórych przypadkach gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub wykonania obowiązku prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych:

 1. Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora
 2. Firmom którym Administrator zleca usługi – firmy kurierskie, prawne, księgowe, windykacyjne, serwisowe
 3. Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na nas obowiązków
 4. Bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 5. Podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych
 6. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność

Okres przechowywania państwa danych

Jako Administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania zasady rozliczalności.

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres trwania umowy zawartej miedzy Państwem a Administratorem, okres w jakim mogliby Państwo wystąpić z roszczeniami w stosunku do Administratora (okres przedawnienia roszczeń) oraz przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu marketingu produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem Zespół e-service Sp. z o.o.


e-service Sp. z o.o.
ul. Kopaczewskiego 2
35-225 Rzeszów

tel. (017) 747 11 76
fax: (017) 747 12 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KRS: 0000026177
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

NIP: 8130139539

REGON: 690244874